Administracja i edukacja

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Dyrektor Generalny

65,00 zł
Wybierz ilość

Dostępność:

dostępny

Aktualizacja SARS-CoV-2:

Tak

Dostępność:

Plik w 3 minuty po opłaceniu na Twoim emailu.

Kup bez konta:

Kup bez zakładania konta
Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Dyrektora generalnego jest zbiorem najbardziej prawdopodobnych zagrożeń na poszczególnym stanowisku pracy (lub zawodzie) z podaniem ich źródeł i sposobem zapobiegania ryzyku.

Sporządzenie Oceny ryzyka zawodowego i poinformowanie pracownika o nim należy do obowiązków pracodawcy (artykuł 226 Kodeksu Pracy). Zamawiając u nas ocenę oszczędzasz czas na jej sporządzenie. Ocena ryzyka została sporządzona przez Specjalistę ds. BHP.

Na pierwszej stronie jest także miejsce na jej zatwierdzenie przez pracodawcę. Dodatkowo jest też miejsce na podpis przedstawiciela pracowników z którym konsultuje się zagadnienia bhp (jeśli występuje).

Ocenę ryzyka zawodowego sporządza się indywidualnie do każdego stanowiska pracy. Dokument na końcu zawiera tabelę z miejscem na potwierdzenie poszczególnych pracowników z jej zapoznaniem.

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Dyrektor generalny szereg zagrożeń, m. in.:
- czynniki chemiczne,
- czynniki biologiczne,
- ruchome części maszyn,
- obciążenie psychiczne,
- śliskie nierówne powierzchnie,
- prąd elektryczny,
- spadające przedmioty,
- hałas,
- wysokie ciśnienie,
- ograniczone przestrzenie itd.

Stanowisko Dyrektora Generalnego (CEO, Chief Executive Officer) to najwyższa pozycja zarządzająca w większości organizacji. Dyrektor generalny odpowiada za ustalanie strategicznego kierunku firmy oraz zarządzanie jej codzienną działalnością. To stanowisko wymaga głębokiej wiedzy o branży, doskonałych umiejętności przywódczych, zdolności do podejmowania decyzji strategicznych oraz umiejętności zarządzania ludźmi i zasobami. Oto szczegółowy zakres czynności dla dyrektora generalnego:

1. Kreowanie i implementacja strategii korporacyjnej: Opracowywanie i realizacja długoterminowej wizji i strategii firmy w porozumieniu z zarządem i innymi kluczowymi interesariuszami.
2. Zarządzanie ogólnym funkcjonowaniem firmy: Nadzorowanie codziennych operacji wszystkich działów, w tym finansów, marketingu, sprzedaży, produkcji i HR.
3. Reprezentowanie firmy na zewnątrz: Działanie jako twarz firmy w kontaktach z klientami, dostawcami, mediami, rządem oraz innymi kluczowymi partnerami.
4. Zarządzanie wynikami finansowymi: Monitorowanie wyników finansowych firmy, w tym zysków, przychodów i inwestycji, aby zapewnić zdrową kondycję finansową.
5. Rozwój biznesu: Identyfikacja nowych możliwości biznesowych i rynków, ekspansja działalności oraz wprowadzanie innowacji.
6. Zarządzanie zespołem zarządzającym: Prowadzenie zespołu kierowniczego, motywowanie pracowników, zarządzanie talentami oraz planowanie sukcesji.
7. Przestrzeganie przepisów: Zapewnienie zgodności działalności firmy z obowiązującymi przepisami prawnymi i etycznymi standardami.
8. Komunikacja z zarządem: Regularne raportowanie do zarządu i rad nadzorczych, udzielanie rekomendacji i uzyskiwanie zgody na kluczowe decyzje.
9. Zarządzanie ryzykiem: Identyfikacja i zarządzanie ryzykami operacyjnymi, finansowymi, prawnymi i reputacyjnymi.
10. Negocjacje: Prowadzenie kluczowych negocjacji, zarządzanie umowami i relacjami z kluczowymi partnerami.
11. Kierowanie zmianą: Zarządzanie zmianami w organizacji, wdrażanie nowych technologii i procesów operacyjnych.
12. Zarządzanie kryzysowe: Szybkie reagowanie w sytuacjach kryzysowych, zarządzanie komunikacją kryzysową i odbudowa po kryzysie.
13. Rozwój kultury organizacyjnej: Kształtowanie i podtrzymywanie pożądanej kultury organizacyjnej, która sprzyja zaangażowaniu i lojalności pracowników.
14. Monitorowanie trendów i adaptacja: Śledzenie trendów rynkowych i technologicznych, dostosowywanie strategii firmy do zmieniającego się środowiska.
15. Inicjowanie projektów CSR (Corporate Social Responsibility): Wprowadzanie programów społecznej odpowiedzialności biznesu.

Podsumowując, dyrektor generalny pełni rolę kluczowego lidera, który nie tylko kieruje bieżącą działalnością firmy, ale również wyznacza jej strategiczny kierunek. Jest to rola wymagająca wszechstronnych umiejętności zarządczych, zdolności do strategicznego myślenia, a także wyjątkowej zdolności do zarządzania ludźmi i zasobami.

Informacje:

Jaką metodą została wykonana ocena ryzyka zawodowego?
Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Dyrektora generalnego została wykonana metodą RISK SCORE.

Dodaj opinię: