Poniżej przedstawiamy nabyte uprawnienia, kwalifikacje i certyfikaty, pozwalające na kompetentne wykonywanie zleceń od Naszych Klientów
Pokaż wszystkie

Seminarium Akademii UDT

Szkolenie obejmowało nowe regulacje prawne

Program udostępniony od UDT do szkolenia z zakresu wymiany butli z gazem przy wózkach

Każdy nasz instruktor posiada teoretyczną i praktyczną wiedzę jak uczyć kursantów, aby przy wymianie butli zachowali niezbędne środki ostrożności.

Program udostępniony od UDT do szkolenia z zakresu wózków jezdniowych

Program umożliwia nam szkolenie jak i egzaminowanie operatorów wózków jezdniowych wszystkich typów: podnośnikowych, unoszących, naładownych, ciągnikowych.

Instruktor – wykładowca w zakresie prowadzenia szkoleń dla operatorów pił mechanicznych

Szkolenie pozwala na bezpieczne i zgodnie z przepisami prowadzenie zajęć dydaktycznych i praktycznych z użyciem pił mechanicznych.

Instruktor – wykładowca w zakresie prowadzenia szkoleń dla operatorów kos spalinowych

Szkolenie pozwala na bezpieczne i zgodnie z przepisami prowadzenie zajęć dydaktycznych i praktycznych z użyciem kos spalinowych.

Potwierdzenie legalności programu nauczania w zakresie prowadzenia szkoleń dla operatorów kos spalinowych.

Legalność i zgodność z prawem to cecha jaką uznajemy za swój priorytet, wszystkie programy szkoleniowe posiadamy legalnie.

Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

Dzięki temu wpisowi możemy realizować szkolenia dla osób bezrobotnych, jeśli dany Urząd Pracy przeznaczy na ten cel środki.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Naukę traktujemy jako ciągły proces zgodnie z hasłem „Life Long Learning”, po prostu – nauka przez całe życie.

Certyfikat Ośrodka Doskonalenia Kadr w Mysłowicach

Seminarium metodyki nauczania przedmiotów teoretycznych oraz prowadzenia nauki jazdy na wózkach jezdniowych z napędem silnikowym.

Potwierdzenie otrzymania programów nauczania w zakresie wózków jezdniowych.

Potwierdzenie uprawnia do prowadzenia kursów oraz wydawania zaświadczeń o ukończonym kursie na wzorze MEN.

Certyfikat udziału w konferencji dla służb na temat zagrożeń wynikających z pandemii grypy.

Organizatorem konferencji był Departament Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej.

Szkolenie w zakresie postępowania ratowniczego wobec osób z różnymi dysfunkcjami.

Szkolenie specjalistyczne prowadzone przez Ośrodek Szkolenia w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

Dyplom Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu

Technik Pożarnictwa o specjalności Ochrona Przeciwpożarowa.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Aby wciąż być na bieżąco z zagadnieniami, którymi się zajmujemy nieustanie sami się kształcimy.

Szkolenie Polskiej Rady Resuscytacji

Kurs z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych oraz automatycznej defibrylacji zewnętrznej.

Zaświadczenie ze szkolenia z zakresu ratownictwa medycznego

Szkolenie specjalistyczne przeznaczone dla strażaków – ratowników Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

17. Potwierdzenie legalności programu nauczania w zakresie prowadzenia szkoleń dla operatorów pilarek mechanicznych.

Legalność i zgodność z prawem to cecha jaką uznajemy za swój priorytet, wszystkie programy szkoleniowe posiadamy legalnie.

Zaświadczenie z kursu instruktorskiego Polskiej Rady Resuscytacji.

Szkolenie dla instruktorów z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych oraz automatycznej defibrylacji zewnętrznej.

Dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku Pedagogika.

Zakres studiów to edukacja dla bezpieczeństwa.

Kurs pedagogiczny

Kurs obejmował zagadnienia: podstawy pedagogiki, podstawy psychologii, podstawy metodyki kształcenia praktycznego oraz praktykę metodyczną.

Zaświadczenie instruktorskie w zakresie wózków jezdniowych

Zaświadczenie wydane przez UDT dla osób prowadzących szkolenia dla kierowców wózków jezdniowych oraz bezpiecznej obsługi-wymiany butli z gazem w wózkach jezdniowych.

Zaświadczenie dla firm organizujących szkolenia Kierowca wózków jezdniowych.

Zaświadczenie wydane przez UDT dla firm szkoleniowych.

Dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku Zarządzanie Nieruchomościami

Aby wciąż być na bieżąco z zagadnieniami, którymi się zajmujemy nieustanie sami się kształcimy.

Kurs udzielania pierwszej pomocy

Kurs pierwszej pomocy prowadzony przez instruktora Polskiego Czerwonego Krzyża.

Egzamin sprawdzający z ratownictwa medycznego

Egzamin z zakresu ratownictwa medycznego w zakresie pierwszej pomocy medycznej organizowany przez Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

Szkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Szkolenie w zakresie wykonywania czynności kontrolno-rozpoznawczych w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej.

Kurs przygotowawczy do udzielania pierwszej pomocy medycznej

Kurs udzielania pierwszej pomocy zorganizowany przez Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Pożarniczego w Bydgoszczy.

Uprawnienia UDT do obsługi dźwignic

Uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

Kurs specjalistyczny zarządzania nieruchomościami

Szkolenie obejmowało m.in. zakres bezpiecznej eksploatacji budynków, obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości w zakresie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, przeglądów itd.

Szkolenie BHP dla służby BHP

Szkolenie odbyło się w formie stacjonarnej we Wrocławskim oddziale firmy SEKA S.A. W szkoleniu poruszana była praktyczna strona codziennych zagadnień służby bhp w zakładach pracy.

Podziękowania od Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego OSP

Podziękowania za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu turnieju wiedzy pożarniczej dla młodzieży.

Dyplom potwierdzający kwalifikację zawodowe Technik logistyk

Szkolenie dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby

Szkolenie specjalistyczne dla pracowników służby bhp. Aby profesjonalnie realizować outsourcing bhp sami z mocy prawa musimy poddawać się takim szkoleniom. Tematyka szkolenia: zagadnienia prawne, ergonomia pracy, ocenie ryzyka zawodowego, nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa w firmach, profilaktyka wypadkowa, nowoczesne metody pracy służby bhp oraz ochrona przeciwpożarowa.

Certyfikat ukończenia szkolenia - Auditor wewnętrzny systemu zarządzania BHP