Poniżej przedstawiamy nabyte uprawnienia, kwalifikacje i certyfikaty, pozwalające na kompetentne wykonywanie zleceń od Naszych Klientów
Pokaż wszystkie

Seminarium Akademii UDT

Szkolenie obejmowało nowe regulacje prawne

Program udostępniony od UDT do szkolenia z zakresu wymiany butli z gazem przy wózkach

Każdy nasz instruktor posiada teoretyczną i praktyczną wiedzę jak uczyć kursantów, aby przy wymianie butli zachowali niezbędne środki ostrożności.

Program udostępniony od UDT do szkolenia z zakresu wózków jezdniowych

Program umożliwia nam szkolenie jak i egzaminowanie operatorów wózków jezdniowych wszystkich typów: podnośnikowych, unoszących, naładownych, ciągnikowych.

Instruktor – wykładowca w zakresie prowadzenia szkoleń dla operatorów pił mechanicznych

Szkolenie pozwala na bezpieczne i zgodnie z przepisami prowadzenie zajęć dydaktycznych i praktycznych z użyciem pił mechanicznych.

Instruktor – wykładowca w zakresie prowadzenia szkoleń dla operatorów kos spalinowych

Szkolenie pozwala na bezpieczne i zgodnie z przepisami prowadzenie zajęć dydaktycznych i praktycznych z użyciem kos spalinowych.

Potwierdzenie legalności programu nauczania w zakresie prowadzenia szkoleń dla operatorów kos spalinowych.

Legalność i zgodność z prawem to cecha jaką uznajemy za swój priorytet, wszystkie programy szkoleniowe posiadamy legalnie.

Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

Dzięki temu wpisowi możemy realizować szkolenia dla osób bezrobotnych, jeśli dany Urząd Pracy przeznaczy na ten cel środki.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Naukę traktujemy jako ciągły proces zgodnie z hasłem „Life Long Learning”, po prostu – nauka przez całe życie.

Certyfikat Ośrodka Doskonalenia Kadr w Mysłowicach

Seminarium metodyki nauczania przedmiotów teoretycznych oraz prowadzenia nauki jazdy na wózkach jezdniowych z napędem silnikowym.

Potwierdzenie otrzymania programów nauczania w zakresie wózków jezdniowych.

Potwierdzenie uprawnia do prowadzenia kursów oraz wydawania zaświadczeń o ukończonym kursie na wzorze MEN.

Certyfikat udziału w konferencji dla służb na temat zagrożeń wynikających z pandemii grypy.

Organizatorem konferencji był Departament Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej.

Szkolenie w zakresie postępowania ratowniczego wobec osób z różnymi dysfunkcjami.

Szkolenie specjalistyczne prowadzone przez Ośrodek Szkolenia w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

Dyplom Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu

Technik Pożarnictwa o specjalności Ochrona Przeciwpożarowa.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Aby wciąż być na bieżąco z zagadnieniami, którymi się zajmujemy nieustanie sami się kształcimy.

Szkolenie Polskiej Rady Resuscytacji

Kurs z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych oraz automatycznej defibrylacji zewnętrznej.

Zaświadczenie ze szkolenia z zakresu ratownictwa medycznego

Szkolenie specjalistyczne przeznaczone dla strażaków – ratowników Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

17. Potwierdzenie legalności programu nauczania w zakresie prowadzenia szkoleń dla operatorów pilarek mechanicznych.

Legalność i zgodność z prawem to cecha jaką uznajemy za swój priorytet, wszystkie programy szkoleniowe posiadamy legalnie.

Zaświadczenie z kursu instruktorskiego Polskiej Rady Resuscytacji.

Szkolenie dla instruktorów z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych oraz automatycznej defibrylacji zewnętrznej.

Zaświadczenie instruktorskie w zakresie wózków jezdniowych

Zaświadczenie wydane przez UDT dla osób prowadzących szkolenia dla kierowców wózków jezdniowych oraz bezpiecznej obsługi-wymiany butli z gazem w wózkach jezdniowych.

Dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku Pedagogika.

Zakres studiów to edukacja dla bezpieczeństwa.

Kurs pedagogiczny

Kurs obejmował zagadnienia: podstawy pedagogiki, podstawy psychologii, podstawy metodyki kształcenia praktycznego oraz praktykę metodyczną.

Zaświadczenie dla firm organizujących szkolenia Kierowca wózków jezdniowych.

Zaświadczenie wydane przez UDT dla firm szkoleniowych.

Dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku Zarządzanie Nieruchomościami

Aby wciąż być na bieżąco z zagadnieniami, którymi się zajmujemy nieustanie sami się kształcimy.

Egzamin sprawdzający z ratownictwa medycznego

Egzamin z zakresu ratownictwa medycznego w zakresie pierwszej pomocy medycznej organizowany przez Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

Kurs udzielania pierwszej pomocy

Kurs pierwszej pomocy prowadzony przez instruktora Polskiego Czerwonego Krzyża.

Szkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Szkolenie w zakresie wykonywania czynności kontrolno-rozpoznawczych w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej.

Kurs przygotowawczy do udzielania pierwszej pomocy medycznej

Kurs udzielania pierwszej pomocy zorganizowany przez Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Pożarniczego w Bydgoszczy.

Uprawnienia UDT do obsługi dźwignic

Uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

Szkolenie BHP dla służby BHP

Szkolenie odbyło się w formie stacjonarnej we Wrocławskim oddziale firmy SEKA S.A. W szkoleniu poruszana była praktyczna strona codziennych zagadnień służby bhp w zakładach pracy.

Kurs specjalistyczny zarządzania nieruchomościami

Szkolenie obejmowało m.in. zakres bezpiecznej eksploatacji budynków, obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości w zakresie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, przeglądów itd.

Podziękowania od Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego OSP

Podziękowania za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu turnieju wiedzy pożarniczej dla młodzieży.

Szkolenie dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby

Szkolenie specjalistyczne dla pracowników służby bhp. Aby profesjonalnie realizować outsourcing bhp sami z mocy prawa musimy poddawać się takim szkoleniom. Tematyka szkolenia: zagadnienia prawne, ergonomia pracy, ocenie ryzyka zawodowego, nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa w firmach, profilaktyka wypadkowa, nowoczesne metody pracy służby bhp oraz ochrona przeciwpożarowa.

Dyplom potwierdzający kwalifikację zawodowe Technik logistyk

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe - Ratownik medyczny

Zaświadczenie o ukończeniu kursu "Pilarz - drwal, operator pilarki"

Szkolenia BHP Online

Skuteczne, satysfakcjonujące i zapadające w pamięć – szkolenia BHP w Ideal BHP
Zobacz więcej