Szkolenia BHP online

Szkolenie ppoż dla osób wyznaczonych do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników

69,00 zł
Wybierz ilość

Dostępność:

dostępny

Opis szkolenia:

SZKOLENIE Z OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Szkolenie przeznaczone jest dla osób wyznaczonych w firmach i instytucjach do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników zgodnie z art. 2091 Kodeksu Pracy.
Po szkoleniu wystawiany jest certyfikat ukończenia szkolenia zgodny z wzorem MEN oraz przesyłany jest na wskazany adres. Osoba, która ukończyła szkolenie może pełnić funkcje osoby wyznaczonej do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.
1. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1992r. (t.j.: Dz. U. z 2009r. Nr 178, poz, 1380 z późn. Zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010r Nr 109, poz. 719).
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2003r. Nr 75, poz. 690; z 2004r. Nr 33, poz. 270, Nr 109, poz. 1156 oraz rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz. U. z dnia 7 kwietnia 2009r. Nr 56, poz. 461).

Certyfikat wysyłamy za darmo Pocztą Polską oraz natychmiast (na życzenie) na maila.
Faktura na firmę lub osobę prywatną wysyłana jest Pocztą Polską (na życzenie także mailem).

Cena zawiera:

  1. Dostęp do materiałów szkoleniowych
  2. Zaświadczenie dostępne od ręki
  3. Egzamin-test nieograniczony czasem i ilością podejść
  4. Konsultacje z wykładowcą szkolenia i profesjonalne doradztwo
  5. Opłatę za przesyłkę Certyfikatu

Informacje:

Zapobieganie powstania i rozprzestrzenianiu się pożaru
Zapobieganie powstania i rozprzestrzenianiu się pożaru
Działania ratownicze
Działania ratownicze
Inne miejscowej zagrożenia
Inne miejscowej zagrożenia
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (1)
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (1)
Obowiązki korzystających ze środowiska, budynku, obiektu lub terenu
Obowiązki korzystających ze środowiska, budynku, obiektu lub terenu
Informowanie o pożarze, klęsce żywiołowej lub innych miejscowym zagrożeniu
Informowanie o pożarze, klęsce żywiołowej lub innych miejscowym zagrożeniu
System powiadamiania ratunkowego
System powiadamiania ratunkowego
Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych
Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych
Kary za nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych
Kary za nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych
Podstawowe pojęcia dotyczące warunków spalania substancji
Palność materiałów - Uproszczony schemat spalania - Cztery warunki spalania - Skład powietrza – normalny - Zawartość tlenu w powietrzu a spalanie - Spalanie – pojęcia podstawowe (1) - Spalanie – pojęcia podstawowe (2) - Spalanie – pojęcia podstawowe (3) - Spalanie – pojęcia podstawowe (4) -
Spalanie – pojęcia podstawowe (5) - Spalanie – pojęcia podstawowe (6) - Dym - Klasy niebezpieczeństwa pożarowego cieczy palnych - Zapłon – temperatura zapłonu - Temperatury charakteryzujące właściwości pożarowe cieczy i gazów - Wybuch - Zjawiska podczas spalania ciał stałych - Palenie się drewna
Przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów
Warunki powstania pożaru - Wewnętrzne źródła zapłonu - Wewnętrzne źródła zapłonu (1) -
Wewnętrzne źródła zapłonu (2) - Zagrożenie pożarowe powodowane przez tarcie - Zagrożenie pożarowe powodowane przez nieosłonięte żarówki - Zagrożenie pożarowe ze strony urządzeń elektrycznych - Zagrożenie pożarowe powodowane przez przewody instalacji elektrycznych lub połączenia - Główne przyczyny pożarów - Główne przyczyny rozprzestrzeniania się pożarów -
Przyczyny rozprzestrzenienia się pożarów (2) (usterki produkcyjne, usterki budowlane, spiętrzenie ciepła) - Przyczyny rozprzestrzenienia się pożarów (3) ( Przekazywanie ciepła) - Przyczyny rozprzestrzenienia się pożarów (4) (Błędy w technice gaszenia pożaru, mostki cieplne, iskry) -
Objawy zatrucia tlenkiem węgla zależnie od stężenia objętościowego w powietrzy - Główne przyczyny zatruć - Pomoc przy zatruciach tlenkiem węgla
Zabezpieczenia przeciwpożarowe zakładu pracy
Podstawowe wymagania - Przeciwpożarowy wyłącznik prądu - Urządzenia przeciwpożarowe - Materiały niebezpieczne pod względem pożarowym
Czynności zabronione
Czynności zabronione
Sprzęt i środki gaśnicze
Podstawowe zasady rozmieszczania podręcznego sprzętu gaśniczego - Rodzaje sprzętu podręcznego - Podział materiałów palnych na grupy pożarowe - Zakres stosowania środków gaśniczych - Środki gaśnicze – woda - Prądy gaśnicze wody - Metody gaszenia pożarów - Określenia podstawowe -
Dwutlenek węgla CO2 - Etykieta gaśnicy - Gaśnice wodne - Gaśnice śniegowe - Agregaty i urządzenia gaśnicze śniegowe - Piana - Gaśnice pianowe - Proszki gaśnicze - Gaśnice proszkowe - Inny sprzęt podręczny - Postępowanie podczas gaszenia pożaru przy pomocy sprzętu podręcznego
Ewakuacja
Warunki ewakuacji - Zwalczanie pożaru przez pracowników - Sposoby postępowania na wypadek pożaru lub innego zagrożenia (1) - Sposoby postępowania na wypadek pożaru lub innego zagrożenia (2) - Budynki biurowe – podstawowe zasady postępowania
Znaki bezpieczeństwa
Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych -
Obszary i materiały szczególnego zagrożenia (PN-92/N-01256-01) - Oznakowanie bezpieczeństwa
Pierwsza pomoc przedmedyczna
- Łańcuch ratowniczy
- Przenoszenie w pozycji pionowej
Przenoszenie w pozycji poziomej - Chwyt transportowy (strażacki) - Przenoszenie na dół - Możliwość udzielania pomocy palącym się osobom - Gaszenie palącej się osoby - Gaszenie stojącej palącej się osoby - Gaszenie leżącej osoby kocem gaśniczym