Przedstawiamy ofertę na kompleksową obsługę Państwa Firmy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

Zakres proponowanej usługi obejmuje wszystkie zadania służby BHP zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 nr 109 poz. 704 ze zm. Dz. U. z 2004 nr 246 poz. 2468, Dz. U. z 2005 nr 117 poz. 986). Dodatkowo zapewniamy również kompleksowe szkolenia BHP dla pracowników każdego szczebla.
Kompleksowe usługi BHP (outscorsing)

Do podstawowych zadań służby BHP należy:

 • szkolenia BHP wstępne i okresowe (również w formie e-learning),
 • roczna analiza stanu BHP w firmie,
 • udział w reprezentowaniu firmy przed organami kontrolnymi PIP, PIS itp.,
 • opracowanie lub aktualizacja Oceny ryzyka zawodowego każdego stanowiska pracy,
 • opracowanie kompleksowe dokumentacji wypadkowej,
 • pilnowanie terminów wszystkich wymienionych działań,
 • szkolenie dla wyznaczonych osób do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej (fantom, defibrylator szkoleniowy AED),
 • szkolenie dla wyznaczonych osób do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników (praktyczne ćwiczenia w zakresie przeznaczenia i obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego),
 • opracowanie harmonogramu kontroli sprzętu gaśniczego, obiektów budowlanych, instalacji elektrycznej i odgromowej, badania środowiska pracy – według potrzeb zaproponowanie firmy wykonawcy na w/w usługi,
 • pomoc w opracowaniu norm odzieży roboczej, ochronnej, środków ochrony indywidualnej,
 • aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz realizacja obowiązkowej ewakuacji pracowników,
 • praktyczne ćwiczenia w zakresie przeznaczenia i obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego,
 • opracowanie wykazu niezbędnych instrukcji BHP, p.poż, medycznych dla stanowisk pracy.
Wycena obsługi jest indywidualna. Oprócz bezpieczeństwa dbamy także o ekonomię Twojej Firmy. Działamy w całej Polsce online, a stacjonarnie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego w miejscowościach takich jak:

Najczęściej zadawane pytania

Przedstawiamy gotowe odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące obsługi BHP.

Jakie dokumenty bhp są potrzebny w mojej firmie?
W twojej firmie niezbędne są następujące dokumenty:
 • Opracowane oceny ryzyka zawodowego dla każdego stanowiska pracy
 • Potwierdzenie zapoznania pracownika z oceną ryzyka zawodowego
 • Instrukcje stanowiskowe
 • Instrukcje bhp maszyn i urządzeń
 • Normatyw (tabela) przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej
 • Karty ewidencji wyposażenia (przydział odzieży i środków ochrony indywidualnej)
 • Rejestr wypadków przy pracy (jeśli wystąpiły)
 • Rejestr chorób zawodowych (jeśli wystąpiły)
 • Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych
 • Wykaz prac wzbronionych kobietom – jeżeli w firmie pracują kobiety
 • Wykaz prac wzbronionych młodocianym – jeżeli młodociani pracują w firmie
 • Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych i preparatów chemicznych
 • Rejestr niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych – jeżeli są stosowane
 • Wyniki pomiarów czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy
 • Karty badań i pomiarów oraz rejestr czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy.
Jaka jest charakterystyka stałego nadzoru BHP?
Wszystkimi zagadnieniami związanymi z BHP w Państwa Firmie lub Instytucji zajmie się Specjalista ds. BHP i P.POŻ z naszej Firmy.
Miałem kontrolę w Firmie, czy odpowiecie w moim imieniu do Inspekcji Pracy lub innego Organu kontrolnego?
Tak. Nie tylko odpowiemy, lecz także odniesiemy się do stawianych zarzutów oraz wprowadzimy plan korygujący ewentualnych uchybień wykazanych w protokole pokontrolnym.
Czy zewnętrzna obsługa BHP nam się opłaca?
Zlecenie nam nadzoru bhp jest zdecydowanie tańsze niż zatrudnienie pracownika etatowego i dodatkowo opłacanie mu składek ZUS itp. Każdy klient otrzymuje indywidualną wycenę obsługi bhp.
Ilu muszę zatrudniać pracowników, by podpisać z Wami umowę?
Nie ma ograniczeń. Obsługujemy małe, jednoosobowe podmioty gospodarcze jak i duże przedsiębiorstwa i instytucje.
Co zawiera Wasza standardowa umowa o obsługę BHP?
Szkolenia bhp wstępne i okresowe, szkolenia p.poż, szkolenia z pierwszej pomocy, ocena ryzyka zawodowego, postępowania powypadkowe, prowadzenie wszelkiej dokumentacji wymaganej prawem, która dotyczy bhp i p.poż. Reprezentujemy naszych Klientów w przypadku kontroli.
Na jaki okres jest podpisywana umowa o obsługę BHP?
Z reguły jest to 12 miesięcy z możliwością jej zerwania przez każdą ze stron z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.
Czy za szkolenia płaci się osobno?
Nie. Szkolenia wykonywane są bez dodatkowej opłaty.
Jakie dane muszę przesłać byście wycenili wysokość miesięcznej obsługi BHP?
Proszę podać nazwę Firmy lub Instytucji, lokalizacje firmy, branżę oraz ilość zatrudnionych pracowników.

NASI KLIENCI

Klienci którzy nam zaufali.

Szkolenia BHP Online

Skuteczne, satysfakcjonujące i zapadające w pamięć – szkolenia BHP w Ideal BHP
Zobacz więcej