Przemysł i energetyka

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Inżynier

65,00 zł
Wybierz ilość

Dostępność:

dostępny

Aktualizacja SARS-CoV-2:

Tak

Dostępność:

Plik w 3 minuty po opłaceniu na Twoim emailu.

Kup bez konta:

Kup bez zakładania konta

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Inżynier jest zbiorem najbardziej prawdopodobnych zagrożeń na poszczególnym stanowisku pracy (lub zawodzie) z podaniem ich źródeł i sposobem zapobiegania ryzyku.

Sporządzenie Oceny ryzyka zawodowego i poinformowanie pracownika o nim należy do obowiązków pracodawcy (artykuł 226 Kodeksu Pracy). Zamawiając u nas ocenę oszczędzasz czas na jej sporządzenie. Ocena ryzyka została sporządzona przez Specjalistę ds. BHP.

Na pierwszej stronie jest także miejsce na jej zatwierdzenie przez pracodawcę. Dodatkowo jest też miejsce na podpis przedstawiciela pracowników, z którym konsultuje się zagadnienia bhp (jeśli występuje).

Ocenę ryzyka zawodowego sporządza się indywidualnie do każdego stanowiska pracy. Dokument na końcu zawiera tabelę z miejscem na potwierdzenie poszczególnych pracowników z jej zapoznaniem.


Ocena ryzyka zawodowego Inżynier szereg zagrożeń:

 • Przeciążenie układu ruchu – statyczne
 • Stres. Odpowiedzialność za powierzone obowiązki
 • Przeciążenie narządu wzroku
 • Uderzenie o nieruchome przedmioty
 • Kontakt z energią elektryczną
 • Kontakt z powierzchniami o wysokiej temperaturze
 • Ostre krawędzie, ostrza
 • Substancje i preparaty chemiczne – uczulające
 • Substancje i preparaty chemiczne – mutagenne
 • Substancje i preparaty chemiczne – upośledzające rozrodczość
 • Substancje i preparaty chemiczne – drażniące-zagrożenia biologiczne


Stanowisko inżyniera wiąże się z szerokim zakresem odpowiedzialności i zadań, które mogą różnić się w zależności od dziedziny specjalizacji, takiej jak inżynieria budowlana, mechaniczna, elektryczna, informatyczna czy biomedyczna. Inżynierowie stosują zasady nauk ścisłych i matematyki do projektowania, budowy, analizy i utrzymania różnorodnych systemów, maszyn, struktur czy oprogramowania, z myślą o rozwiązywaniu konkretnych problemów technicznych oraz poprawie jakości życia. 
 

Ocena ryzyka zawodowego Inżyniera zakres czynności:

 1. Projektowanie: Tworzenie projektów technicznych, w tym rysunków, specyfikacji i obliczeń niezbędnych do realizacji zadań inżynierskich.
 2. Analiza i symulacja: Wykorzystywanie zaawansowanych narzędzi komputerowych do analizy i symulacji w celu przewidywania zachowania projektowanych systemów pod różnymi obciążeniami.
 3. Rozwiązywanie problemów technicznych: Identyfikacja, analiza i rozwiązywanie problemów technicznych napotkanych w trakcie realizacji projektów.
 4. Wdrażanie nowych technologii: Badanie i wdrażanie nowych technologii oraz procesów produkcyjnych, które mogą poprawić efektywność i jakość produktów lub usług.
 5. Zarządzanie projektem: Planowanie, organizacja i nadzór nad przebiegiem projektów inżynierskich, w tym zarządzanie zasobami, budżetem i terminami.
 6. Współpraca z zespołem: Praca w interdyscyplinarnych zespołach projektowych, współpraca z innymi inżynierami, technikami oraz specjalistami z innych dziedzin.
 7. Komunikacja z klientami i dostawcami: Interakcja z klientami, dostawcami i podwykonawcami w celu omówienia wymagań projektowych, negocjowania umów i rozwiązywania problemów.
 8. Testowanie i walidacja: Przeprowadzanie testów na prototypach lub systemach w celu weryfikacji spełniania wymagań technicznych i funkcjonalnych.
 9. Utrzymanie i optymalizacja: Monitorowanie funkcjonowania istniejących systemów oraz wprowadzanie niezbędnych modyfikacji i ulepszeń.
 10. Dokumentacja techniczna: Tworzenie i utrzymywanie szczegółowej dokumentacji technicznej, w tym instrukcji obsługi, raportów z testów i analiz.
 11. Przestrzeganie norm i przepisów: Zapewnienie zgodności projektów z obowiązującymi normami branżowymi, przepisami prawnymi i standardami bezpieczeństwa.
 12. Szkolenia i rozwój zawodowy: Udział w szkoleniach i konferencjach branżowych, ciągłe podnoszenie kwalifikacji i aktualizowanie wiedzy technicznej.
 13. Zarządzanie zespołem: W przypadku inżynierów na stanowiskach kierowniczych, zarządzanie zespołami projektowymi i technicznymi, motywowanie pracowników i rozwijanie ich kompetencji.
 14. Ochrona własności intelektualnej: Przestrzeganie praw autorskich i patentowych, aplikowanie o patenty na innowacje technologiczne.
 15. Analiza rynku i konkurencji: Monitorowanie trendów rynkowych, analiza konkurencji i dostosowywanie strategii projektowych do zmieniających się warunków rynkowych.
 16. Promocja zrównoważonego rozwoju: Wdrażanie rozwiązań przyjaznych dla środowiska, promowanie zasad zrównoważonego rozwoju w projektach inżynierskich.
 17. Udział w pracach badawczo-rozwojowych (B+R): Przeprowadzanie badań mających na celu rozwój nowych produktów, technologii lub usprawnienie istniejących rozwiązań.
 18. Współpraca międzynarodowa: Możliwość pracy w projektach międzynarodowych, wymiana wiedzy i doświadczeń z inżynierami z różnych krajów.
 19. Dbanie o bezpieczeństwo danych: Zabezpieczanie informacji projektowych i danych technicznych przed nieuprawnionym dostępem.
 20. Elastyczność i adaptacja: Dostosowywanie się do szybko zmieniających się technologii, narzędzi i metodologii pracy w inżynierii.


Rola inżyniera wymaga nieustannego dążenia do doskonałości, innowacyjności oraz gotowości do rozwiązywania złożonych problemów technicznych, co przekłada się na rozwój technologiczny i poprawę jakości życia w społeczeństwie.

Informacje:

Jaką metodą została wykonana ocena ryzyka zawodowego?
Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Inżynier została wykonana metodą PHA.

Dodaj opinię: