Zyskaj pieniądze
Rabaty dla dużych grup

telefon (52) 315-73-33
biuro@idealBHP.pl

Oferta / Szkolenie P.POŻ i ewakuacji pracowników

Szkolenie przeznaczone jest dla osób wyznaczonych w firmach do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z problematyką bezpieczeństwa pożarowego w firmach, instytucjach, zakładach pracy, ze szczególnym uwzględnieniem procedur ewakuacyjnych oraz gaszenia pożarów przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego. Zagadnienia prezentują tylko i wyłącznie osoby posiadające wymagane prawem kwalifikacje. Program przewiduje 4 godziny dydaktyczne.

Program szkolenia:
1. Analiza i ocena zagrożenia pożarowego dla zakładów określonej branży oraz zasady postępowania w przypadku pożaru lub innego miejscowego zagrożenia.
2. Analiza warunków ewakuacji. Procedury postępowania w przypadku alarmu ewakuacyjnego.
3. Praktyczne ćwiczenia z obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego. Gaszenie ognia z użyciem różnych rodzajów, typów gaśnic oraz hydrantów wewnętrznych.

Co na szkoleniu?
  • Szkolenie składa się z wykładu i prezentacji multimedialnej obrazującej specyfikę zagrożenia pożarowego określonej branży, wymogi i warunki ewakuacji, procedury bezpieczeństwa
  • Prezentacja filmów szkoleniowych z ćwiczeń ewakuacyjnych i obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego
  • Ćwiczenia praktyczne gaszenia ognia z użyciem różnego rodzaju, typu gaśnic oraz hydrantów wewnętrznych
Podstawa prawna:
  1. Kodeksu pracy 2011 art. 209 przypis 1 § 1 pkt. 2b (tekst ujednolicony - stan prawny 25.01.2011 r.)
  2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2009 nr 178, poz. 1380 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109, poz 719)

Jeżeli chcesz zapisać siebie lub swoich pracowników na Szkolenie P.POŻ i ewakuacji pracowników skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo lub za pomocą Zgłoszenia na szkolenia.